Wat te doen bij een klacht?

Klachtenregeling KNGF:

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut.                                                                      Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw  fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw  fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek  aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een  familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de  aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als  Zorgbelang

Waar kunt u terecht met uw klacht?                                                                            Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

• de Klachtencommissie

• de Commissie van Toezicht

• het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt  bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De  behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten  van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt.  Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk  met uw klacht om.

Wat wilt u bereiken met uw klacht?                                                                               Gaat het u er vooral om erkenning te krijgen voor uw klacht? In dat  geval kunt u, als de fysiotherapeut werkzaam is in een praktijk, terecht  bij de Klachtencommissie. De klachtencommissie is ingesteld door de  beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk  Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Voor fysiotherapeuten die  bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt  meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de  instelling zelf terecht. Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U  wilt herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie  verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Als u van mening bent dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen  en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen dan kunt u  uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat naarmate de maatregelen die een instantie kan  nemen strenger worden, de procedures langduriger en formeler zijn. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het meest vlot, bij  de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler, terwijl het proces  bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel en langdurig is.

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Altijd schriftelijk indienen.                                                                                               Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als  patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht  moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht  indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten  worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo  duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar  de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

•Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF.                                       

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt  klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via  de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden  ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw  fysiotherapeut op te lossen. Wenst u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u  gewenste resultaat, dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure.  Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een  zogeheten mondelinge behandeling tijdens een zitting. De  klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet  eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze in het vervolg  een dergelijke klacht kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de  aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen. De  klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn  professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen  opleggen.

• Commissie van Toezicht van het KNGF.                                                                       De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die  geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister en leden van het  KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor  fysiotherapeuten. In vergelijking met het Regionaal Tuchtrecht is de  drempel lager, de behandeling besloten en verloopt de procedure in de  regel vlot. Eerst is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge  behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet  schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is  met de klacht, kan een maatregel aan de fysiotherapeut worden opgelegd.  Dat kan variëren van een waarschuwing, een berisping of schorsing (uit  bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit  het lidmaatschap van het KNGF en het schrappen uit het Centraal  Kwaliteitsregister. Ook kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de  zaak gepubliceerd wordt in het verenigingblad van het KNGF. Daarbij  blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van  Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit  te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van  Toezicht dan kunt u in beroep gaan.

• Regionaal Tuchtcollege van de overheid.                                                  Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft  ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een  fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het  tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden  berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut  meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich  wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht.  De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U  kunt zich als klager tijdens dit proces laten vertegenwoordigen door een  advocaat. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact  opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Meer informatie? Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan  worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande  organisaties.

Ledenadvies KNGF tel. 033 – 467 29 29. www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland tel. 0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.) www.zorgbelang-nederland.nl

Adressen instanties   Klachtencommissie van het KNGF Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)    Commissie van Toezicht van het KNGF Secretaris Commissie van Toezicht KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort