Privacy verklaring

Fysiotherapie Bart Urlings

Fysiotherapie Bart Urlings,gevestigd aan Raadhuisstraat 38a 6129CD Urmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Fysiotherapie Bart Urlings Raadhuisstraat 38a 6129CD Urmond 0464332600
Bart Urlings is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Bart Urlings Hij is te bereiken via info@fysiotherapieurmond.nl of 046-4332600
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fysiotherapie Bart Urlings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fysiotherapie Bart Urlings verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid – burgerservicenummer (BSN) – Biometrische gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fysiotherapie Bart Urlings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Fysiotherapie Bart Urlings neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Bart Urlings) tussen zit. Fysiotherapie Bart Urlings gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-FysioLogic: aanmaken dossier en verwerken declaratiebestanden

-VECOZO: landelijk portaal voor het aanbieden van declaraties aan zorgverzekeraars, verwerken van retourinformatie

-Qualizorg: meten van PREM’s; klant tevredenheidsonderzoek
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fysiotherapie Bart Urlings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. -Uw financiële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysiotherapie Bart Urlings deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Bart Urlings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fysiotherapie Bart Urlings uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

– Huisarts en/of specialist; bespreken medische toestand, klachtverloop, aanvraag verdere medische onderzoeken, toezenden rapportages digitaal of schriftelijk

– VECOZO; verwerken declaratie

– Qualizorg; verwerken klanttevredenheid

– Zorgverzekeraar; verwerken retourinformatie
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysiotherapie Bart Urlings gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Bart Urlings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiotherapieurmond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Bart Urlings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysiotherapie Bart Urlings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verantwoordelijke binnen de praktijk.